CRUEZA DE MA Fabrizio De André

Creuza de ma

Fabrizio De André

Umbre de muri, muri de maine' dunde ne vegni, duve
l'e' ch'a ne': de'n scitu duve a luna se mustra nua e
neutte n'a' puntou u cultellu a gua;
e a munta l'ase gh'e' restou Diou, u Diau l'e' in pe e u s'e' gh'e'
faetu
niu; ne sciurtimmu da u ma pe sciuga' e osse da u Dria,
a funtana di cumbi 'nta ca de pria.

E andae, andae, anda ayo; e andae, andae,
anda ayo.

E 'nt'a ca de pria chi ghe saia, int'a ca du Dria che u nu l'e'
maina': gente de Lugan, facce da mandilla, qui che du luassu
preferiscia l'a; figge de famiggia udu de bun che ti peu ammiale senza
u gundun.

E andae, andae, anda ayo; e andae, andae,
anda ayo.

E a 'ste panse veue cose che daia, cose da beive, cose da mangia?
Frittua de pigneu giancu de Purtufin, cervelle de bae 'nt'u meximu
vin, lasagne da fiddia ai quattru tucchi, paciugu in aegruduse de
levre de cuppi.

E andae, andae, anda ayo; e andae, andae,
anda ayo.

E 'nt'a barca du vin ghe naveghiemu 'nsc'i scheuggi, emigranti du rie
cu'i cioi nt'i euggi. Finche' u matin crescia da pueilu recheugge fre
di ganeuffeni e de figge. Bacan d'a corda marsa d'aegua e de sa che a
ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de ma.

E andae, andae, anda ayo; e andae, andae,
anda ayo.