LA DONNA RICCIA Domenico Modugno

La donna riccia

Domenico Modugno

Pigghiate cu ti pare,
si vo' ti sposi,
però nun ti pigghiari
'na donna riccia.

Cu ricci e ricciteddi
issa t'incanta
però dopo du' misi
voli ti pianta.
NO,NO,NO, NO,NO,NO...
Riccia...NO!
Picchì da ogni ricciu
te caccia 'nu capricciu...
LA DONNA RICCIA NUN LA VOGLIU NO!
Picchì da ogni ricciu/ te caccia 'nu capricciu...
LA DONNA RICCIA NUN LA VOGLIU NO!
LA DONNA RICCIA NUN LA VOGLIU NO!
Si prima 'ole te vasa
poi 'ole te lassa
nun ci capisci nenti
è comu matassa.
Te mbrigghia e poi te sbrigghia...
C'é cu 'mpazzisci
però si te carizza tu t'addurmisci!
NO,NO,NO, NO,NO,NO...
Riccia...NO!
Picchì da ogni ricciu
te caccia 'nu capricciu...
LA DONNA RICCIA NUN LA VOGLIU NO!
Picchì da ogni ricciu
te caccia 'nu capricciu...
LA DONNA RICCIA NUN LA VOGLIU NO!
LA DONNA RICCIA NUN LA VOGLIU NO!
LA DONNA RICCIA NUN LA VOGLIU NO!